Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

1. „Чи зобов’язана благодійна організація, керуватися нормою, встановленою п.3 ст.16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», при здійсненні статутної діяльності за умови виключення з реєстру неприбуткових організацій, після 01 січня 2017 року, внаслідок не приведення установчих документів до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 ПКУ?” 2. „В разі перевищення встановленого розміру витрат, яка відповідальність встановлена для платника податку – благодійної організації?” 3

опубліковано 24 січня 2017 о 11:45

1. „Чи зобов’язана благодійна організація, керуватися нормою, встановленою п.3 ст.16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», при здійсненні статутної діяльності за умови виключення з реєстру неприбуткових організацій, після 01 січня 2017 року, внаслідок не приведення установчих документів до вимог, встановлених п.133.4 ст.133 ПКУ?”

2. „В разі перевищення встановленого розміру витрат, яка відповідальність встановлена для платника податку – благодійної організації?”

3. „Якщо учасниками благодійної організації буде прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, чи стане таке перевищення причиною відмови у проведенні податкової перевірки у процесі ліквідації?”

Правове регулювання благодійної організації регламентовано нормами Закону України від 5 липня 2012 року № 5073-VI „Про благодійну діяльність та благодійні організації” із змінами та доповненнями (далі – Закон №5073).

 

Відповідно до  п.3 ч.1 ст.1 Закону №5073 благодійною організацією вважається юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (підпункт 5 пункту 1 статті 1 Закону №5073).

Згідно п.1 ст.3 Закону №5073 цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Благодійна організація за своїм статусом покликана здійснювати благодійну діяльність, тому отримані кошти та майно не можуть бути витрачені на цілі, не передбачені статутом. Витрачання отриманих коштів чітко визначене законодавчими нормами. Їх може бути використано тільки на благодійництво та забезпечення господарської діяльності.

Відповідно до положень п.133.4 ст.133 Податкового кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом України від 17.07.2015 року №652-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, благодійним організаціям надано право на отримання статусу неприбуткової організації з відповідним внесенням до реєстру неприбуткових організацій та звільненням від оподаткування їх благодійної діяльності, що здійснюється в рамках Закону № 5073.

Законом України від 17.07.2015 №652-VIII змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій та визначено критерії ознак неприбуткових установ і неплатників податку на прибуток.

Так, відповідно з пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу неприбутковим підприємством, установою й організацією є підприємство, установа й організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

Відповідно до п.34 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 липня 2017 року.

Ваша благодійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та якщо її установчі документи відповідають вимогам п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу, то вона буде включена контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Внесені до Реєстру благодійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп.133.4.2 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу).

Згідно з пп.133.4.4 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ і організацій та нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу.

Відповідальність за вчинення платником податків порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

Відповідно до п.п.78.1.7 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності припинення юридичної особи або подання заяви про зняття з обліку платника податків.

Порядок зняття з обліку платників податків і зборів у контролюючих органах встановлено розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України „Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів” від 09.12.2011 №1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

У разі отримання документів щодо припинення юридичної особи або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим органом приймається рішення про проведення (не проведення за підставами, встановленими пунктами 11.11 та 11.12 розділу ХІ Порядку) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі (п.11.9 розділу ХІ Порядку).

Пунктом 11.11 розділу ХІ Порядку передбачено, що за рішенням керівника контролюючого органу документальна позапланова перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання контролюючим органом документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, інших органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої податкової звітності, при цьому відсутні інші підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом України та/або Митним кодексом України та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і контролюючий орган не може встановити фактичне місцезнаходження платника податків.

Відповідно до п. 11.12 розділу ХІ Порядку керівник контролюючого органу може також прийняти рішення про непроведення або відміну рішення про призначення документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове рішення про припинення, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) більше 12 місяців та контролюючий орган не має можливості провести документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника податків відсутні інші підстави, визначені Податковим кодексом України, ніж підстави, встановлені підпунктами 78.1.2, 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 глави 7 розділу II Податкового кодексу України та пунктом 4 частини сьомої статті 346 Митного кодексу України.

 

Таким чином, перевищення встановленого розміру витрат благодійної організації, учасники якої прийняли рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації, не є підставою для прийняття керівником контролюючого органу рішення про непроведення документальної позапланової перевірки.

 

Відділ адміністрування податку на прибуток, місцевих податків, екологічного податку та рентної плати